Vizija VVZ Kekec Natisni
 • Vizija je osnovna usmerjevalka za načrtovanje in odločanje v organizaciji.
 • V skupni viziji vrtca se zrcalijo osebne vizije vseh sodelujočih, kakor tudi vizija sistema vzgoje in izobraževanja v državi.
 • Vizija zavezuje k aktivnostim in spodbuja spremembe, ki vodijo do želenega stanja organizacije v prihodnosti. Njeni učinki se odražajo v vsakodnevni praksi.
 • Jedro vsake vizije so vrednote, ki jih organizacija izbere za ključne v svojem razvoju.


»Z ZNANJEM, POVEZOVANJEM IN MEDSEBOJNIM SPOŠTOVANJEM LJUDI IN OKOLJA ZAGOTAVLJATI VARNO IN SREČNO OTROŠTVO.«

V korakih do skupne vizije smo izbrali vrednote: samostojnost kot vrednota, ki je osredotočena na otroka, sodelovanje, ki otroka  uvaja v odnos do drugih, učenje skozi igro, kot vrednota za vseživljenjsko učenje ter ohranjaje zdravja v skrbi za zdravje in gibanje.

Vzijo bomo uresničevali ob
 1. poslanstvu VVZ Kekec Grosuplje
 2. skozi strateške in operativne cilje
 3. s prioritetno nalogo:

VZGOJA ZA TRAJNOSTNO PRIHODNOST

KLIMA ZA USPEŠNO DELO

 • vključitev vseh zaposlenih
 • prilagajanje spremembam
 • ohranitev dinamike v kulturi in klimi
 • spremljanje odzivov pri razvoju klime
 • moč podpore
 • zaupanje

EKO VRTEC 
Nacionalni projekt Ekošola

 • varčevanje z naravnimi viri (energijo in vodo)
 • čaji iz našega zeliščnega vrta
 • ločeno zbiranje  odpadkov
 • skrb za zdravje in prehrano
 • urejanje eko oglasnih desk in kotičkov
 • skrb za urejeno okolico vrtca
 • branje za življenje (eko slikanice in pravljice)
 • predstavitev delovanja eko vrtca širši okolici
 • eko znak in eko himna vrtca, praznovanje eko dneva
 • razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov
 • naš vrt
 • igrače in glasbila iz odpadnega materiala
 • naravna in kulturna dediščina

GIBANJE -
Mednarodni projekt Fit Slovenija

 • Fit šola za zdravje
 • timska harmonija
 • vloga gibalno – športne aktivnosti pri preprečevanju nastanka bolezni in zdravljenju
 • Fit čutna pot v vseh letnih časih 
 • Fit metodologija
 • Fit didaktične gibalne igre

1. POSLANSTVO

 • Z učenjem skozi igro RAZVIJAMO ustvarjalnost, radovednost, učljivost in individualnost posameznika, ki prispeva k boljšemu razvoju sodobne družbe.
 • Z negovanjem pozitivnih medsebojnih odnosov zaposlenih, otrok in staršev SPODBUJAMO odkritost, zaupanje, tolerantnost ter pozornost v komunikaciji.
 • S pozitivnimi in strokovnimi pristopi vseh zaposlenih KREPIMO otrokovo samopodobo, samozavest in samostojnost.
 • Z oblikovanjem ustreznih navad gibanja in bivanja na prostem PRISPEVAMO k ohranjanju zdravja.
 • Z vzgojo zdravega odnosa do okolja SKRBIMO za varčevanje z energijo, ohranjanje pitne vode, zmanjšanje onesnaženja, ohranjanje našega planeta in življenja na njem.

2. STRATEŠKI CILJI 

 • Skrb za strokovni razvoj vseh zaposlenih:
  Izobraževanje delavcev na vseh strokovnih področjih, vseživljenjsko učenje.
  Mentorstvo pripravnikom, dijakom, študentom.
  Prenos znanja vzgojiteljic na svoje sodelavke, udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih…
 • Vzgojno – izobraževalno delo:
  Izvajanje nacionalnega Kurikuluma in izvedbene variante metodologije Korak za korakom.
  Metode in tehnike aktivnega učenja.  
  Odgovorno opravljanje dela in spoštovanje vseh udeležencev v procesu.
  Mrežni prenos znanja.
  Sodelovanje v nacionalnih in internih projektih. 
 • Sodelovanje s starši:
  Vsakodnevne kakovostne komunikacije s starši.
  Pomoč staršem pri vzgoji. 
 • Prehrana, zdravje in skrb za okolje:
  Zagotavljanje zdrave prehrane.
  Zagotavljanje dietne prehrane.
  Uvajanje ekoloških živil.
  Skrb za zdravje in zdrav način življenja.
  Odnos do materialnih dobrin (hrana, igrače, oprema...). 
  Vsakodnevno gibanje za zdravje, gibanje na prostem.
 • Poslovodenje in upravljanje:
  Sledenje veljavni zakonodaji.
  Zagotavljanje usklajenosti z normativi.
  Usklajevanje ciljev z ustanoviteljem.
 • Promocija, sodelovanje z lokalnim okoljem:
  Vzpostavljanje povezav v lokalnem okolju in širše.