Sodelovanje s starši Natisni
Skupinske oblike:
 • informativni sestanki pred vstopom otroka v vrtec,
 • oddelčni roditeljski sestanki,
 • skupne prireditve, praznovanja, delavnice, ogledi, izleti,
 • tematske okrogle mize,
 • strokovna predavanja in razgovori s strokovnjaki, »Šola za starše«.

Individualne oblike:
 • individualni razgovori s strokovnimi delavci pred vstopom otroka v vrtec,
 • prisotnost staršev ob otroku v oddelku pri uvajanju v vrtec,
 • izmenjava kratkih informacij ob vsakodnevnih stikih s strokovnimi delavci,
 • mesečne pogovorne ure za daljše in poglobljene razgovore o otroku,
 • pisne informacije o tekočem delu in življenju vrtca,
 • obisk strokovnih delavk na otrokovem domu.

Svet staršev je sestavljen iz izvoljenih predstavnikov (iz vsakega oddelka po eden ter njegov namestnik), ki:
 • predlaga nadstandardne programe;
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah in programih;
 • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca ter  daje mnenje o letnem delovnem načrtu;
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno izobraževalnim delom;
 • voli predstavnike staršev v svet vrtca in druge organe;
 • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z vrtcem, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;
 • v dogovoru z vodstvom vrtca lahko ustanavlja oz. oblikuje delovne skupine;
 • oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja;
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Svet staršev se lahko poveže v lokalni oz. regionalni aktiv svetov staršev.