Obveznosti staršev Natisni
  • Starši upoštevajo poslovni čas vrtca. Po sklepu občinskega sveta o določitvi cen programov v VVZ Kekec Grosuplje (ur.l. RS 8/2009), lahko starši z vnaprejšnjo napovedjo in doplačilom koristijo podaljšanje bivanja otroka v vrtcu.
  • Otroka v vrtec in iz vrtca spremljajo starši ali pooblaščena oseba.
  • V primeru nalezljivih otroških bolezni starši obvestijo odgovorno osebo v vrtcu in zagotavljajo, da otrok s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža sebe in drugih.
  • Ob vključitvi otroka v vrtec starši predložijo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
  • Ob vključitvi otroka v vrtec starši opozorijo na posebnosti, ki so pomembne za njegovo varnost in zdravje.
  • Pisno najavijo izpis otroka iz vrtca najkasneje en mesec pred izpisom.
  • Starši uredijo vse formalnosti v zvezi s postopkom za sprejem otroka v vrtec in jamčijo za resničnost podatkov.