Sklad vrtca
Program dela Sklada VVZ Kekec Grosuplje Natisni

VVZ KEKEC GROSUPLJE                                                                      
Trubarjeva cesta 15     
1290 Grosuplje

Datum: 22.11.2018

LETNI PROGRAM DELA
SKLADA VVZ KEKEC GROSUPLJE

V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

1. Na podlagi Akta o ustanovitvi in delovanju Sklada VVZ Kekec Grosuplje, ki ga je sprejel SVET ZAVODA na korespondenčni seji 28/11-2016, upravni odbor sklada v soglasju s Svetom VVZ Kekec Grosuplje pripravi vsako leto program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev.

2. Pridobljena sredstva morajo biti porabljena za namen VVZ Kekec Grosuplje oziroma za posamezne enote. Sredstva se vodijo na posebnem evidenčnem računu zavoda.
Kadar so pridobljena sredstva porabljena za nakup osnovnih sredstev, se slednja vodijo v bilanci osnovnih sredstev vrtca.

3. Upravni odbor sestavljajo:

štirje predstavniki staršev:
1. Janja Potokar Zupančič
2. Marko Rozman
3. Teja Radojičić
4. Darja Zupančič

trije predstavniki vrtca:
5. Neža Dolinšek Uštar
6. Breda Pirnat
7. Branka Kužnik

Predsednica upravnega odbora sklada:  Breda Pirnat
Namestnica predsednice upravnega odbora sklada: Darja Zupančič

4. PROGRAM DELA SKLADA:
a) Zbiranje sredstev:
  • z dejavnostjo zaposlenih (iskanje donatorjev, promocija Sklada, …),
  • z dejavnostjo članov UO Sklada (promocija Sklada, pridobivanje donatorjev in sponzorjev),
  • z donacijami, sponzorstvi,
  • iz prispevkov staršev,
  • iz zapuščin in 
  • iz drugih virov.

b) Razporejanje sredstev:
- za bogatenje in podpiranje dodatnih vzgojno-izobraževalnih vsebin (prevozi otrok, obiski gledaliških predstav, muzejev …
- za nakup nadstandardne opreme.

5. O dodelitvi ali porabi finančnih sredstev odloča upravni odbor Sklada  v sodelovanju z vzgojiteljicami in vodstvom vrtca na podlagi pisne vloge.
Prednost pri dodelitvi finančnih sredstev bodo imeli vlagatelji (starši, zaposleni), ki bodo v skladu z letnim delovnim načrtom vrtca krepili cilje vrtca.

6. Morebitna neporabljena sredstva se prenesejo v naslednje šolsko leto, lahko pa jih upravni odbor Sklada že v tekočem letu prerazporedi glede na dodatni interes enot.

7. Upravni odbor Sklada vrtca oblikuje letni delovni načrt sklada, razporeja sredstva ter spremlja stanje pridobljenih in razdeljenih sredstev.

8. O delovanju sklada vrtca bo upravni odbor obveščal Svet staršev, ravnatelja in Svet VVZ Kekec Grosuplje.

9. Za zakonitost delovanja Sklada je odgovorna ravnateljica VVZ Kekec Grosuplje Majda Fajdiga.


LETNI DELOVNI NAČRT je bil sprejet   na 1. seji upravnega odbora Sklada VVZ Kekec Grosuplje. 
                       
Breda Pirnat                                                                         Majda Fajdiga
Predsednica Sklada VVZ Kekec Grosuplje                               Ravnateljica