Sklad vrtca
LETNI DELOVNI PROGRAM DELA Natisni
VVZ KEKEC GROSUPLJE                                                                    
Trubarjeva cesta 15  
1290 Grosuplje

Številka: 4509-1/2017- 4
Datum: 25/10-2017

LETNI PROGRAM DELA
SKLADA VVZ KEKEC GROSUPLJE
V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

1. Na podlagi Akta o ustanovitvi in delovanju Sklada VVZ Kekec Grosuplje, ki ga je sprejel SVET ZAVODA na korespondenčni seji 28/11-2016, upravni odbor sklada v soglasju s Svetom VVZ Kekec Grosuplje pripravi vsako leto program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev.

2. Pridobljena sredstva morajo biti porabljena za namen VVZ Kekec Grosuplje oziroma za posamezne enote. Sredstva se vodijo na posebnem evidenčnem računu zavoda.
Kadar so pridobljena sredstva porabljena za nakup osnovnih sredstev, se slednja vodijo v bilanci osnovnih sredstev vrtca.


3. Upravni odbor sestavljajo:

štirje predstavniki staršev:

 • 1. Jana Medvešček
 • 2. Boštjan Zavratnik
 • 3. Mateja Mehle
 • 4. Tadeja Anžlovar 

trije predstavniki vrtca:

 • 1. Milka Ćućić
 • 3. Breda Pirnat
 • 3. Metka Kadunc 

Predsednica upravnega odbora sklada:  Tadeja Anžlovar

Namestnica predsednice upravnega odbora sklada: Metka Kadunc

5.   PROGRAM DELA SKLADA:

a) Zbiranje sredstev:
 • z dejavnostjo zaposlenih (predstave, sejmi, prireditve– prostovoljni prispevki, iskanje donatorjev, promocija Sklada, …),
 • z dejavnostjo članov UO Sklada (promocija Sklada, pridobivanje donatorjev in sponzorjev),
 • z donacijami, sponzorstvi, 
 • iz prispevkov staršev, 
 • iz zapuščin in  
 • iz drugih virov. 


      b) Razporejanje sredstev:
 • - za bogatenje in podpiranje dodatnih vzgojno-izobraževalnih vsebin (prevozi otrok, obiski gledaliških predstav, muzejev …
 • - za nakup nadstandardne opreme. 

6. O dodelitvi ali porabi finančnih sredstev odloča upravni odbor Sklada  v sodelovanju z vzgojiteljicami in vodstvom vrtca na podlagi pisne vloge.

Prednost pri dodelitvi finančnih sredstev bodo imeli vlagatelji (starši, zaposleni), ki bodo v skladu z letnim delovnim načrtom vrtca krepili cilje vrtca.

7. Morebitna neporabljena sredstva se prenesejo v naslednje šolsko leto, lahko pa jih upravni odbor Sklada že v tekočem letu prerazporedi glede na dodatni interes enot.

8. Upravni odbor Sklada vrtca oblikuje letni delovni načrt sklada, razporeja sredstva ter spremlja stanje pridobljenih in razdeljenih sredstev.

9. O delovanju sklada vrtca bo upravni odbor obveščal Svet staršev, ravnatelja in Svet VVZ Kekec Grosuplje.

10. Za zakonitost delovanja Sklada je odgovorna ravnateljica VVZ Kekec Grosuplje Majda Fajdiga.


LETNI DELOVNI NAČRT je bil sprejet  25/10-2017  na 1. seji upravnega odbora Sklada VVZ Kekec Grosuplje.  
 
 
Tadeja Anžlovar                                                                        Majda Fajdiga
Predsednica Sklada VVZ Kekec Grosuplje                                ravnateljica

 
DELOVANJE SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2015/16 IN 2016/17 Natisni

V šolskem letu 2015/16 se je upravni odbor Sklada vrtca sestal na 3 rednih sejah, na katerih so obravnavali program dela, se seznanili s poslovanjem Sklada vrtca, o načinu obveščanja staršev in donatorjev o delovanju Sklada, se seznanili in sprejeli zaključno poročilo Sklada za leto 2015 ter oblikovali sistem porabe sredstev.

FINANČNO POSLOVANJE V LETU 2016DELOVANJE SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2016/17

Oktobra 2016 je potekel mandat prejšnji sestavi UO Sklada. Svet staršev in vzgojiteljski zbor je imenoval nove predstavnike v UO Sklada. Mandat članov traja dve leti. Predsednica Sklada je postala predstavnica staršev. V sodelovanju z vodstvom zavoda je UO Sklada pripravil spremembe Sklepa o ustanovitvi Sklada vrtca VVZ Kekec Grosuplje, z dne 23/8-1999, ki jih je potrdil tudi Svet zavoda. Tako je 28/11-2016 začel veljati Akt o ustanovitvi in delovanju Sklada.  
Upravni odbor Sklada se je sestal na dveh sejah, na katerih je obravnaval tudi način obveščanja staršev o delovanju Sklada ter zbiranju sredstev. Člani so se odločili, da vsaki družini izročimo obvestilo o delovanju in zbiranju sredstev v Sklad vrtca.  Hkrati naj poteka tudi objava na spletni strani vrtca.