Eko partnerstvo s starši Natisni
Klavdija Zajec Bobnar iz enote Mojca se je na konferenci koordinatorjev vrtcev Ekošole predstavila s prispevkom Eko partnerstvo s starši.

 VVZ Kekec Grosuplje
Klavdija Zajec Bobnar
E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebuješ Javascript  

Povzetek
Za izvajanje in promocijo eko dejavnosti so vedno priložnosti. Tako smo prvo leto v situaciji sodelovanja z družinami na daljavo v VVZ Kekec Grosuplje spodbujali eko dejavnosti z raznovrstnimi spletnimi prispevki na vrtčevski spletni strani, ki so družinam služili kot ideje in spodbude za aktivnosti v naravi. V oddelku 5–6-letnih otrok se je delo na daljavo s starši in otroki na področju ekologije izkazalo kot uspešna alternativa in logično nadaljevanje eko projektov. Največ domačih aktivnosti se je dogajalo v gozdu in na gozdnem robu ter na domačih vrtovih. V drugem letu dela na daljavo smo s starši in vzgojitelji izvedli anketo o gozdu ter izvedeli, da imajo gozd in gozdne aktivnosti zanje velik pomen ter vlogo. V oddelku 1–2-letnih otrok izvajamo potujoči gozdni nahrbtnik, prav tako pa smo staršem preko spletnih portalov ponudili ogromno okoljskih vsebin in dosegli obojestransko vključevanje v ekološko usmerjene dejavnosti na daljavo. Fotografije in videoposnetki okoljsko usmerjenih aktivnosti so strokovne delavce ter starše otrok v vrtcu povezale in dodatno motivirale za aktivno izvajanje ter predstavitev okoljskih dejavnosti. 
Ključne besede: okoljska vzgoja, sodelovanje s starši, eko vrtec, aktivno učenje

Abstract 
Opportunities to implement and promote eco-activities always exist. In the first year of remote collaboration with families we in VVZ Kekec Grosuplje promoted eco activities with various eco themes on the preschool website, which served families as ideas and motivation for outdoor activities. In the department of 5-6-year-old children, such eco-related work with parents and children proved to be a successful alternative and logical continuation of eco-projects. Most domestic activities took place in the forest and on the edge of the forest, as well as in the home gardens. In the second year of remote collaboration, we conducted a forest-themed survey with the parents and preschool teachers and discovered that the forest and forest activities have a great importance and role for them. In the department of 1-2-year-old children, we run a “forest backpack” project, and we also offered parents a lot of environmental content through online portals and achieved mutual involvement in eco-activities at a distance. Eco-related photos and videos connected us professionals and parents and additionally motivated us for an active implementation and presentation of environmental activities.
Key words: environmental education, cooperation with parents, eco-preschool, active learning
1. UVOD 

Izvajanje projektov v oddelkih in na ravni celotnega vrtca je postal način življenja velike večine vzgojiteljev in staršev, zato smo dejavnosti načrtovali tudi na daljavo. Naš cilj je bil širjenje eko dejavnosti iz vrtca v domove. Predvidevali smo, da bodo ustrezno načrtovane dejavnosti eko ekipe spodbudile vzgojitelje ter družine za izvajanje raznovrstnih dejavnosti, povezanih z eko akcijami vrtca in eko projekti. Vse opisane pobude in odzivi so bili izvedeni na daljavo. 

Izvajanje projektov v oddelkih in na ravni celotnega vrtca je postal način življenja velike večine vzgojiteljev in staršev, zato smo dejavnosti načrtovali tudi na daljavo. Naš cilj je bil širjenje eko dejavnosti iz vrtca v domove.
Predvidevali smo, da bodo ustrezno načrtovane dejavnosti eko ekipe spodbudile vzgojitelje ter družine za izvajanje raznovrstnih dejavnosti, povezanih z eko akcijami vrtca in eko projekti. Vse opisane pobude in odzivi so bili izvedeni na daljavo. Hipotezo smo želeli preverjati pri vseh udeleženih vzgojiteljih in starših. Osredotočili smo se na njihove prejete odzive. 

Številne izzive, ki jih je predstavljala oblika sodelovanja na daljavo, smo v eko ekipi želeli premostiti s tedenskimi spodbudami v obliki spletnega pošiljanja ter objave izvirnih in pridobljenih idej za aktivnosti v domačem okolju. 
»Vrtec je prostor, kjer se prične vzgojno-izobraževalni proces za trajnostni razvoj. Tu gre za odnose med vzgojitelji in otroki, starši, družbo in okoljem, torej za kakovost odnosov in življenja« (Katalinič, 2006).

Poudarek je bil na neposrednem stiku z naravo. Z spodbudami za gibanje in bivanje v naravi smo želeli vsem ponuditi možnost aktivnega preživljanja časa v naravi. »Otroci v predšolskem obdobju potrebujejo nenehen stik z naravo,…« (Bezenšek, 2003).

Predstavila bom različne metode dela, s katerimi smo v ekipi pridobili podatke o vzajemnem sodelovanju na daljavo. Sledi predstavitev rezultatov našega raziskovanja. Sodelovanje so vzgojitelji izvajali predvsem v svojih oddelkih, pa tudi na ravni celotnega vrtca. Podrobno bom predstavila oddelka 5–6 let in 1–2 let.   


2. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA

2.1 Vzorec

Naš prvi vzorec je zajemal populacijo 24 otrok iz oddelka 5–6 let, od tega 11 deklic in 13 fantov. 19 otrok je rojenih leta 2014, 4 otroci pa leta 2015. Raziskava z njimi je bila izvedena v obdobju enega leta. Naš drugi vzorec je zajemal populacijo 14 otrok iz oddelka 1–2 let, od tega 10 deklic in 4 fantje. Vsi otroci so rojeni leta 2019. Raziskava z njimi je bila narejena v obdobju devetih mesecev. Naš tretji vzorec zajema vzgojitelje in starše VVZ Kekec Grosuplje. Raziskava z njimi je bila izvedena v obdobju dveh let. 

2.2 Dejavnosti, merski instrumenti in tehnike zbiranja podatkov

Podatke (fotografije in zapise izvedenih eko dejavnosti) smo zbirali s pomočjo vzgojiteljev in staršev. Evalvirali smo jih na sestankih eko odbora, kjer so posamezne enote predstavile svoje  eko aktivnosti.

2.2.1 Eko dejavnosti na daljavo v oddelku 5–6-letnih otrok

Vsebina dejavnosti: travnik, zelišča, eko branje, podnebne spremembe, gozd, talni živžav,  športni program Mali sonček, eko razstava projektov »Eko paket« in »Raziskujem, se učim, zato, da lahko zdravo živim« v Mestni knjižnici Grosuplje.  
Staršem smo približali vsebine različnih eko projektov, ki smo jih poprej izvajali v oddelku. Prosili smo jih za izvedbo  dejavnosti v domačem okolju in posredovanje rezultatov izvedenih dejavnosti. Pri posredovanju rezultatov so sodelovali starši 12 otrok, kar je polovica skupine.

2.2.2 Eko dejavnosti na daljavo v oddelku 1–2 let

Vsebina dejavnosti: Tradicionalni slovenski zajtrk, kuharije, ustvarjalnice z naravnimi in z odpadnimi materiali, živali okrog nas, sprehodi v naravi, potujoči Ježkov gozdni nahrbtnik, gibalne spretnosti otrok.
Starše smo prosili za izvedbo dejavnosti v domačem okolju in posredovanje rezultatov izvedenih eko dejavnosti v obliki fotografij ter kratkega zapisa. Sodelovali so starši vseh 14 otrok.

2.2.3 Eko dejavnosti na daljavo z vzgojitelji in starši

Vsebina dejavnosti: gozdne aktivnosti, eko razstava v Mestni knjižnici Grosuplje, eko branje, Tradicionalni slovenski zajtrk, čistilna akcija »Očistimo Zemljo«, anketa o gozdu, projekt Mlekastično, projekt Eko paket, eko praznične decembrske ustvarjalnice.
Starše 370 otrok in 89 vzgojiteljev smo prosili za izvedbo eko aktivnosti v domačem okolju ter dežurnih oddelkih in za posredovanje rezultatov dejavnosti. Anketa o gozdu, na katero je odgovorilo 313 anketirancev, je imela 4 vprašanja, od tega sta 2 vprašanji zaprtega tipa, dve pa sta opisni, odprtega tipa. Na anketo je odgovorilo 68 % vseh vprašanih.

 
3. REZULTATI

3.1. Rezultati eko dejavnosti na daljavo v oddelku 5–6-letnih otrok

Družine so nam poslale fotografije njihovega aktivnega preživljanja časa v naravi, kjer so z otroki aktivno raziskovali gozd, vzgajali rastline na vrtu, skrbeli za domače živali na kmetiji, nabirali zelišča, obiskali eko razstavo v knjižnici, izvedli pohode in kolesarjenje v naravi, brali eko zgodbe. Njihovi prispevki so bili številni in dokaz osmišljenega večletnega dela na eko projektih v vrtcu ter rednega vključevanja otrok in staršev v dejavnosti v vrtcu (z materiali, obiski v oddelku, spremstvi na pohodih v naravo).

3.2. Rezultati eko dejavnosti na daljavo v oddelku 1-2 let

Starši so se z otroki lotili izziva priprave lokalno pridelane hrane za tradicionalni slovenski zajtrk, pripravili praznične dobrote, ustvarili izdelke za projekt Eko paket, jih popeljali v gozd, predvsem pa so se veliko gibali v naravi. Od staršev smo prejeli zapise v zvezku potujočega gozdnega nahrbtnika ter številne fotografije in videoposnetke raziskovanja narave.
4. RAZPRAVA

Kot smo predvidevali, so ustrezno načrtovane eko dejavnosti na daljavo pri vzgojiteljih in družinah delovale kot dodatna spodbuda ter pomoč pri izvajanju aktivnosti v domačem okolju. Udeleženi vzgojitelji in družine so nam pošiljali povratne informacije. Na usmerjene eko spodbude so se vsi dobro odzvali, kar pričajo številni slikovni prispevki družin iz vseh enot, objavljeni na spletni strani vrtca in predstavljeni na eko odborih vrtca. Prav tako rezultati gozdne ankete kažejo, da radi zahajamo v gozd z namenom rekreacije ali sprostitve, v večini z otroki, starimi od 2–6 let.
Pri privzgajanju zdravih življenjskih navad je bila aktivna vloga staršev ključna predvsem v oddelku 1–2 let, saj otroci šele spoznavajo svet okoli sebe, medtem ko so bili pri starosti 5–6 let otroci sami v veliki meri pobudniki za raziskovanje in bivanje v naravi.  


5. ZAKLJUČEK PRISPEVKA:

Razvidna je dobra povezanost z naravo, saj so se vzgojitelji in starši v velikem številu (pridobili smo 313 pravilno izpolnjenih anket) odzvali na našo anketo in potrdili redno dnevno oziroma tedensko bivanje v gozdu. V zadnjem opisnem vprašanju ankete o doživljanju gozda so bile njihove refleksije zelo bogate in kažejo, da je gozd zanje prostor sprostitve in rekreacije. 
Uspelo nam je vzpostaviti številne eko aktivnosti z družinami in posledično doseči cilj ter potrditi hipotezo. 


6. LITERATURA IN VIRI:

Katalinič, D. (2008). Naravoslovje v predšolski vzgoji – temelj okoljske vzgoje za trajnostni razvoj. V M. Duh (ur.), Razvojno-raziskovalni koncepti ekologije od vrtca do fakultete in naprej v prakso (str. 65–78). Maribor: Pedagoška fakulteta; Rakičan: RIS Dvorec.
Bezenšek, M. (2003). Predšolski otrok danes. Vrtec Slovenske Konjice.
Balek, M. (2010).  Vloga otroka v ekovrtcu. Diplomsko delo. Maribor: Pedagoška fakulteta
Potočnik, K. (2009). Odgovorno ravnanje osnovnošolcev do okolja. Diplomsko delo. Maribor: Pedagoška fakulteta.