VPIS OTROK V VVZ KEKEC GROSUPLJE ZA ŠOLSKO LETO 2021/22
VVZ Kekec Grosuplje sprejema Vloge za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2021/22 do 31/03-2021.  Vstop otrok v vrtec bo s 01/09-2021.

V skladu z Zakonom o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05, 25/08 in 36/10), vrtec lahko sprejme otroka, ko dopolni starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Obrazec Vloga za vpis otrok v VVZ Kekec Grosuplje je na voljo na spletni strani vrtca:
http://www.vrtec-kekec.si, v rubriki Sodelovanje s starši / Vpis in izpis iz vrtca.

Vlogo lahko dobite tudi v tajništvu vrtca Kekec, Trubarjeva cesta 15 - vsak delovni dan od 6.30 do 14.30 ure. Vlogo v celoti izpolnite in priložite potrebna potrdila oz. dokazila.

Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v VVZ Kekec Grosuplje na podlagi kriterijev iz Pravilnika o sprejemu otrok v VVZ Kekec Grosuplje (Ur. l. RS, št. 10/2011). 

Vrtec bo v 8 dneh po zaključku dela Komisije za sprejem otrok v VVZ Kekec Grosuplje objavil seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki bo objavljen na oglasnih deskah enot in spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih bodo objavljeni pod šifro. Istočasno bodo starši oziroma vlagatelji z navadno pošto prejeli obvestilo o odločitvi komisije. 

Za vse dodatne informacije smo na voljo na upravi vrtca.

 Majda Fajdiga                     
 ravnateljica