Letni načrt eko vrtca
Program Eko šola/vrtec se je v 19 letih, odkar deluje v Sloveniji, razvil v enega najbolj prepoznanih programov na področju  vzgoje za trajnostni razvoj. To nam nalaga odgovornost, da razvijamo kakovostne vsebine in projekte, na osnovi katerih bo program Ekošola postal vodilni in najširše uveljavljen program  izobraževanja in ozaveščanja za trajnostno prihodnost v Sloveniji.

Najpomembnejša naloga eko vrtca v tem šolskem letu s področja naravoslovja je: »Moje vrednote: pitna voda, svež zrak, zdrava hrana, uravnoteženi odnosi z naravo, bivanje v zdravem okolju.«
V okolju, v katerem otroci živijo, začnejo odkrivati, doživljati in spoznavati posebnosti, hkrati z razvojem lastnih miselnih sposobnosti in osebnostnim razvojem postanejo do njega tudi kritični. Te vrednote pa bomo razvijali s podprojekti: »Odpadki«, »Voda«, Hrana ni za tjavendan« ter »Eko branje za eko življenje«. V nekatere podprojekte se bo aktivno vključevala tudi lokalna skupnost in podjetja in tako pomembno dopolnjevala našo pot k uresničevanju ciljev.

Cilji, ki jih uresničuje eko vrtec:
 • Vzgoja za okoljsko odgovornost.
 • Razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov.
 • Vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko predelane hrane, gibanje…).
 • Spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej.
 • Učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija).
 • Povezovanje med eko vrtci doma, v okviru EU in širše.

Eko vrtec deluje v skladu z metodologijo 7 korakov, na kateri temelji program Ekošola tudi v mednarodnem pogledu. 7 korakov predstavlja skupno izhodišče in usmeritev za način dela ter izvajanje aktivnosti, sestavljajo pa jih:
1. vzpostavitev in delovanje eko-odbora, 
2. okoljski pregled, 
3. eko-akcijski načrt, 
4. merjenje in nadzorovanje, 
5. vključevanje okoljskih vsebin v program dela, 
6. obveščanje in ozaveščanje ter 
7. delovanje v skladu s sprejeto eko-listino. 

Vrtec po izvedbi vseh 7 korakov potrdi zeleno zastavo, ki smo jo prejeli septembra 2007, kot potrditev njenih okoljskih prizadevanj in delovanja. Naš vrtec je v lanskem šolskem letu dobil potrjeno eko zastavo v vseh enotah ter priznanje za izjemen dosežek pri izobraževanju za trajnostni razvoj in njegovem upravljanju, s katerim stalno izboljšuje okoljsko delovanje v vrtcu in širši skupnosti. Dobili smo tudi priznanje za predstavitev na sejmu Altermed v Celju.

1. Za potrditev eko zastave bo naš vrtec izvedel en tematski sklop iz zgodnjega naravoslovja z naslovom: »MOJE VREDNOTE: PITNA VODA, SVEŽ ZRAK, ZDRAVA HRANA, URAVNOTEŽENI ODNOSI Z NARAVO, BIVANJE V ZDRAVEM OKOLJU.«

2. Vključeni bomo v dva tematska sklopa:
 • Odpadki -  kjer bo poudarek na navajanju na ločevanje odpadkov, koristno izrabo odpadkov, odlaganje odpadkov na ekološke otoke, sodelovanje v humanitarnih akcijah, recikliranje (zamaški, tekstil, papir) in drugo. Načrtujemo nadaljnje sodelovanje z Javnim komunalnim podjetjem Grosuplje pri zbiranju odpadkov, ob obiskih deponije Špaja dolina ter drugih akcijah.   
 • Voda – je drugi tematski sklop, kjer bomo usmerili aktivnosti k varčevanju z vodo in k pomenu uživanja vode za človeški organizem. 
3. Druge aktivnosti, ki jih bomo izvedli:
 • Podprojekt: Eko branje za eko življenje.
 • Predstavitev na sejmu Altermed, ki bo potekal marca 2016 v Celju.
 • Dan druženja in gibanja vseh generacij »Rožletov pohod«.
 • Zbiranje odpadnega papirja tekstila in zamaškov.
 • Tradicionalni slovenski zajtrk - 20. november 2015 – Dan slovenske hrane.
 • Podprojekt: »Hrana ni za tjavendan«.

4. Eko odbor:
Eko odbor usmerja vse dejavnosti eko vrtca, določi cilje delovanja in skrbi za vključevanje vseh otrok, vzgojiteljev, staršev, ostalega osebja vrtca in predstavnikov lokalne skupnosti. Člani Eko odbora VVZ Kekec Grosuplje so: Majda Fajdiga, Iva Kocjan, Saša Pavlin, Darja Brčan, Jožica Cirnski, Slavka Potokar, Maja Martinc, Vida Kastelic, Melita Gale, Rebeka Prelesnik, Anja Kastelic, Alenka Sodja, Branka Strah, Metka Kadunc, Urška Rus iz JKP Grosuplje in Andreja Jaklič Šimnic. 

5. Eko koordinatorice: Andreja Jaklič Šimnic, Vida Kastelic in Darja Brčan.

EKO PRAVILA

 • V PROSTORU SE PRIMERNO GLASNO POGOVARJAM.
 • SKRBIM ZA UGAŠANJE LUČI.
 • DNEVNO SE IGRAM ZUNAJ IN GIBAM NA ZRAKU.
 • SODELUJEM PRI UREJANU IGRALNICE IN IGRIŠČA.
 • VESELIM SE, KO POSLUŠAM DRUGE IN DRUGI POSLUŠAJO MENE.
 • S PRIJATELJI SE IGRAM IN DELIM IGRAČE.
 • SKRBIM ZA ZMANJŠANJE ODPADKOV, UPORABNE MATERIALE LOČUJEM IN JIH PONOVNO UPORABIM PRI IGRI.
 • LOČUJEM ODPADKE IN JIH ODLAGAM V PRIMERNE ZABOJNIKE.