Katalog informacij javnega značaja
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA  VVZ KEKEC GROSUPLJE (.doc)

ORGANIGRAM (.doc) KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VVZ KEKEC GROSUPLJE

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:
VVZ Kekec Grosuplje, Trubarjeva cesta 15, 1290 Grosuplje
Odgovorna uradna oseba:
Majda Fajdiga, dipl. vzg., ravnateljica
Datum prve objave kataloga:
10.1.2009
Datum zadnje spremembe:
1.7.2015
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
http://www.vrtec-kekec.si
Druge oblike kataloga:
Katalog je dostopen v pisni obliki na upravi vrtca VVZ Kekec Grosuplje,  Trubarjeva cesta 15, 1290 Grosuplje


2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa:
VVZ Kekec Grosuplje, je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Grosuplje. Izvaja predšolsko vzgojo po javno veljavnem programu Kurikulum za vrtec. (www.mszs.si) S svojo dejavnostjo pomaga staršem pri celoviti vzgoji in varstvu predšolskih otrok ter ustvarja enakovredne pogoje za optimalen razvoj vsakega otroka.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
VVZ Kekec ima 9 enot vrtca:
1.    Enota Kekec, Trubarjeva c. 15, 1290 Grosuplje
2.    Enota Tinkara, Tovarniška c. 12, 1290 Grosuplje
3.    Enota Rožle, Ljubljanjska cesta 4, 1290 Grosuplje
4.    Enota Pika, Ljubljanska cesta 51, 1293 Šmarje Sap
5.    Enota Mojca, Kersnikova c. 2a, 1290 Grosuplje
6.    Enota Kosobrin, Št. Jurij 14, 1290 Grosuplje
7.    Enota Pastirček, Kersnikova c. 2, 1290 Grosuplje in
8.    Enota Zvonček pri POŠ Žalna, Žalna 1, 1290 Grosuplje.
9.    Enota Trobentica pri POŠ Kopanj, Velika Račna 43, 1290 Grosuplje.
Organigram organa
Glej prilogo 1
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:
Majda Fajdiga, dipl. vzg., ravnateljica
Trubarjeva cesta 15, 1290 Grosuplje
Telefon: 01 786 61 80
e-pošta: E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebuješ Javascript
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi
Povezava na državni register predpisov:
http://zakonodaja.gov.si
Predpisi lokalnih skupnosti
Povezava na lokalni register predpisov:
http://www.grosuplje.si
Predpisi EU
Povezava na evropski register predpisov:
http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html
2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
- Letni delovni načrt vrtca
- Finančni načrt vrtca
- Razvojni načrt vrtca (v pripravi)
2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
Sodni postopki zaradi izterjave dolgov pri starših
2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
Zakon o vrtcih ZVrt-UPB2 (Ur. l. RS, št. 100/05) in spremembe ZVrt-D (Ur. l. RS, št. 25/08)
- Evidenca vpisanih in vključenih otrok
- Evidenca plačil staršev
- Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč
Javna informacija je podatek o skupnem številu oseb v evidenci oziroma v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kekec Grosuplje
- Drugi splošni akti zavoda
- Publikacija vrtca
- Zloženka Prvič v vrtec


3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
- Osebni obisk na lokaciji VVZ Kekec Grosuplje, Trubarjeva cesta 15, 1290 Grosuplje od 7.00 ure do 14.00 ure.
- Pogovorne ure vsak torek od 14.30 do 15.30 ure
- Po telefonu: 01 786 61 80
- Po e-pošti: E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebuješ Javascript
Programi zavoda in druge informacije  so podrobneje predstavljeni na spletni strani zavoda www.vrtec-kekec.si


4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)
1. prosta mesta v vrtcu
2. plačilo vrtca
3. dejavnosti za otroke, ki ne obiskujejo vrtcaMajda Fajdiga