DELOVANJE SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2015/16 IN 2016/17

V šolskem letu 2015/16 se je upravni odbor Sklada vrtca sestal na 3 rednih sejah, na katerih so obravnavali program dela, se seznanili s poslovanjem Sklada vrtca, o načinu obveščanja staršev in donatorjev o delovanju Sklada, se seznanili in sprejeli zaključno poročilo Sklada za leto 2015 ter oblikovali sistem porabe sredstev.

FINANČNO POSLOVANJE V LETU 2016DELOVANJE SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2016/17

Oktobra 2016 je potekel mandat prejšnji sestavi UO Sklada. Svet staršev in vzgojiteljski zbor je imenoval nove predstavnike v UO Sklada. Mandat članov traja dve leti. Predsednica Sklada je postala predstavnica staršev. V sodelovanju z vodstvom zavoda je UO Sklada pripravil spremembe Sklepa o ustanovitvi Sklada vrtca VVZ Kekec Grosuplje, z dne 23/8-1999, ki jih je potrdil tudi Svet zavoda. Tako je 28/11-2016 začel veljati Akt o ustanovitvi in delovanju Sklada.  
Upravni odbor Sklada se je sestal na dveh sejah, na katerih je obravnaval tudi način obveščanja staršev o delovanju Sklada ter zbiranju sredstev. Člani so se odločili, da vsaki družini izročimo obvestilo o delovanju in zbiranju sredstev v Sklad vrtca.  Hkrati naj poteka tudi objava na spletni strani vrtca.