LETNI DELOVNI PROGRAM DELA
VVZ KEKEC GROSUPLJE                                                                    
Trubarjeva cesta 15  
1290 Grosuplje

Številka: 4509-1/2017- 4
Datum: 25/10-2017

LETNI PROGRAM DELA
SKLADA VVZ KEKEC GROSUPLJE
V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

1. Na podlagi Akta o ustanovitvi in delovanju Sklada VVZ Kekec Grosuplje, ki ga je sprejel SVET ZAVODA na korespondenčni seji 28/11-2016, upravni odbor sklada v soglasju s Svetom VVZ Kekec Grosuplje pripravi vsako leto program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev.

2. Pridobljena sredstva morajo biti porabljena za namen VVZ Kekec Grosuplje oziroma za posamezne enote. Sredstva se vodijo na posebnem evidenčnem računu zavoda.
Kadar so pridobljena sredstva porabljena za nakup osnovnih sredstev, se slednja vodijo v bilanci osnovnih sredstev vrtca.


3. Upravni odbor sestavljajo:

štirje predstavniki staršev:

 • 1. Jana Medvešček
 • 2. Boštjan Zavratnik
 • 3. Mateja Mehle
 • 4. Tadeja Anžlovar 

trije predstavniki vrtca:

 • 1. Milka Ćućić
 • 3. Breda Pirnat
 • 3. Metka Kadunc 

Predsednica upravnega odbora sklada:  Tadeja Anžlovar

Namestnica predsednice upravnega odbora sklada: Metka Kadunc

5.   PROGRAM DELA SKLADA:

a) Zbiranje sredstev:
 • z dejavnostjo zaposlenih (predstave, sejmi, prireditve– prostovoljni prispevki, iskanje donatorjev, promocija Sklada, …),
 • z dejavnostjo članov UO Sklada (promocija Sklada, pridobivanje donatorjev in sponzorjev),
 • z donacijami, sponzorstvi, 
 • iz prispevkov staršev, 
 • iz zapuščin in  
 • iz drugih virov. 


      b) Razporejanje sredstev:
 • - za bogatenje in podpiranje dodatnih vzgojno-izobraževalnih vsebin (prevozi otrok, obiski gledaliških predstav, muzejev …
 • - za nakup nadstandardne opreme. 

6. O dodelitvi ali porabi finančnih sredstev odloča upravni odbor Sklada  v sodelovanju z vzgojiteljicami in vodstvom vrtca na podlagi pisne vloge.

Prednost pri dodelitvi finančnih sredstev bodo imeli vlagatelji (starši, zaposleni), ki bodo v skladu z letnim delovnim načrtom vrtca krepili cilje vrtca.

7. Morebitna neporabljena sredstva se prenesejo v naslednje šolsko leto, lahko pa jih upravni odbor Sklada že v tekočem letu prerazporedi glede na dodatni interes enot.

8. Upravni odbor Sklada vrtca oblikuje letni delovni načrt sklada, razporeja sredstva ter spremlja stanje pridobljenih in razdeljenih sredstev.

9. O delovanju sklada vrtca bo upravni odbor obveščal Svet staršev, ravnatelja in Svet VVZ Kekec Grosuplje.

10. Za zakonitost delovanja Sklada je odgovorna ravnateljica VVZ Kekec Grosuplje Majda Fajdiga.


LETNI DELOVNI NAČRT je bil sprejet  25/10-2017  na 1. seji upravnega odbora Sklada VVZ Kekec Grosuplje.  
 
 
Tadeja Anžlovar                                                                        Majda Fajdiga
Predsednica Sklada VVZ Kekec Grosuplje                                ravnateljica