Vpis in izpis iz vrtca
Vpis otrok v vrtec:
 • je objavljen na oglasnih deskah in v sredstvih  javnega obveščanja, vpis je možen do 31. marca za naslednje šolsko leto.
 • otroka vpišete na predpisanem obrazcu, ki ga dobite na upravi vrtca ali na spletni strani vrtca,
 • sprejem otrok je na Komisiji za sprejem otrok v mesecu aprilu,
 • sprejem otrok v vrtec je 1. septembra,
 • vpis poteka v mesecu juniju v za to točno določenih dneh,
 • vpis med letom je mogoč le, če je v vrtcu prosto mesto.
Izpis:
 • Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca na podlagi izstopne izjave. Odpovedni roki:
  • izstop zaradi zdravstvenih razlogov – ob predložitvi zdravstvenega spričevala – brez odpovednega roka,
  • prestop v drug vrtec – 14-dnevni odpovedni rok,
  • ostalo – enomesečni odpovedni rok.,
Otroka je potrebno izpisati tudi, ko zaključi obiskovanje vrtca zaradi odhoda v osnovno šolo.


Vloga za sprejem otroka v VVZ Kekec Grosuplje
Pravilnik o sprejemu otrok v VVZ Kekec Grosuplje (Uradni list RS štev. 10/2011 z dne 18/02-2011)

Izstopna izjava