Svetovalno delo
Svetovalna služba se vključuje v celostno reševanje pedagoških, psiholoških, socialnih in tudi organizacijskih vprašanj v vrtcu, preko med seboj povezanih ter prepletenih osnovnih dejavnosti svetovalne službe, in sicer:

 • dejavnosti pomoči,
 • razvojnih in preventivnih dejavnosti,
 • dejavnosti načrtovanja in evalvacije,
 • neposrednega  dela  z  otroki   s  posebnimi  potrebami  (otroci,  ki  potrebujejo individualno obravnavo in so vključeni v redni program s prilagojenim izvajanjem  in dodatno strokovno pomočjo),
 • delo z nadarjenimi otroki.

Svetovalna služba deluje v skladu s programskimi smernicami za predšolsko vzgojo ter z etičnim kodeksom za delo v vrtcih, dopolnjujoč s pravili varstva osebnih podatkov in z upoštevanjem zakonskih in podzakonskih aktov ter kurikularnih dokumentov, ki določajo delo svetovalne službe v vrtcu.

Svetovalna delavka staršem svetuje na podlagi dogovora in zaupnosti podatkov v dobro otroka in njegove družine. Z njo se vedno lahko pogovorite, kadar potrebujete svetovanje in pomoč:

 • ob vstopu in uvajanju otroka v vrtec, pri prehajanju iz ene skupine v drugo in tudi pri prehodu v drug vrtec,
 • pri vstopu otroka v šolo oziroma pri odločanju o odlogu všolanja,
 • ob kritičnih situacijah in prelomnih dogodkih v življenju družine (rojstvo sorojencev, selitev, razveza, smrt, zdravstvene težave otroka, odvisnost, socialno-ekonomske in druge stiske, s katerimi se srečujete kot starši),
 • o vzgoji vaših otrok in o samem razvoju otroka,
 • pri razumevanju in odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (npr. težave pri spanju in bioritmu, hranjenju, močenju postelje, težave z odvajanjem blata, različni strahovi, odklanjanje vrtca, težave pri vključevanju v skupino, nemirnost ali težave s pozornostjo in koncentracijo, agresivno vedenje in druge oblike odstopajočega in nesprejemljivega vedenja),
 • o možni dodatni strokovni pomoči otroku s posebnimi potrebami, o prilagoditvah, ki jih otrok potrebuje na nivoju vrtca, oddelka ali neposrednega dela z otrokom,
 • pri spodbujanju potencialno nadarjenega otroka.

Dosegljiva je vsak delavnik med 6.30 in 14.30 na sedežu vrtca na Trubarjevi cesti 15, ali na tel. številki 01/ 786 61 96.

Svetovalna delavka - logopedinja Alenka Vidmar:

 • svetuje staršem v primeru zaskrbljenosti glede razvoja otrokovih govorno-jezikovnih sposobnosti ter aktivno vključuje starše v proces pomoči otroku z govorno-jezikovno motnjo,
 • svetuje vzgojiteljicam glede govorno-jezikovnega razvoja otrok,
 • odkriva in odpravlja govorne motnje,
 • izvaja preventivne preglede govorno-jezikovnih sposobnosti otrok, za otroke od 4. leta dalje, po potrebi tudi mlajše.

Nikar ne odlašajte, ko ste zaskrbljeni!  Pomembno je, da težave čimprej odkrijemo, ustrezno ukrepamo oz. smo pomirjeni, ko ugotovimo, da je z našim otrokom vse v redu.

Dosegljiva je vsak delavnik med 6.30 in 14.30 na sedežu vrtca na Trubarjevi cesti 15. Starši, ki imate otroka, vključenega v VVZ Kekec, jo lahko pokličete na tel. številko 01/ 786 61 85, ali ji pišete na e-poštni naslov E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebuješ Javascript


Vzgojiteljica za izvajanje dodatne strokovne pomoči – socialna pedagoginja Maja Grom izvaja dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami, ki so z odločbo Zavoda republike Slovenije za šolstvo usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in so vključeni v naš vrtec. Mobilno delo, ki ga glede na potrebe izvaja v vseh enotah vrtca, poteka po specialno-pedagoških metodah in oblikah dela (individualne obravnave, aktivnosti v skupini), prilagojenih individualnim potrebam otroka in po programu za predšolske otroke (Kurikulum za vrtce, Navodila h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno pomočjo, Smernice za delo v oddelkih za predšolske otroke z motnjami avtističnega spektra - MAS). Delo temelji na ugotavljanju in podpori otrokovih močnih področij, ter na razvijanju in krepitvi šibkih področij, kjer se kažejo težave. Pri svojem delu sodeluje s starši, vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic. Svetuje staršem, ki se na poti odraščanja svojega otroka znajdejo pred težavo ali vprašanjem, na katerega sami ne zmorejo odgovoriti.

Dosegljiva je vsak delavnik med 6.30 in 14.30 na tel. številki 031 352 077 ali na e-poštnem naslovu E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebuješ Javascript