Inovacijski projekti
 

DokumentiDatum dodaje

Razvrsti po : Ime | Datum | Zadetki | [ Naraščujoče ]
file icon Gradimo naš vsakdan 2010-2012 12/02/2013 Zadetki: 5358
Vodja inovacijskega projekta: Andreja Jaklič Šimnic, dipl. pedagoginja, svetnica.
Sodelavke:
Petra Bor, dipl. vzgojiteljica, svetovalka;
Lea Huško Gale, vzgojiteljica, svetovalka;
Kristina Rigler Božiček, dipl. socialna delavka;
Irena Jenko, vzgojiteljica, mentorica.

Konzulentka:Urška Stritar, višja svetovalka, Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Povzetek:
Po temeljitem tehtanju ali v vrtcu uresničevati načrt strokovnih delavk ali otrokov načrt, smo se posvetili načrtovanju, ki čim bolj aktivno vključuje otroke. Spremljali smo izhodišča, ki so jih izrazili otroci, uporabljali smo različne strategije dela, kjer je poudarjena aktivna vloga otrok, skupaj smo evalvirali počutje in dosežke ter oblikovali nova izhodišča za naprej. Pregledali smo teoretska spoznanja o aktivnem vključevanju otrok, o sodobnih pristopih pri delu z otroki in o participaciji. Na podlagi analize stanja smo začeli preizkušati primere dobre prakse, jih reflektirati v projektni skupini, dopolnjevati in ponovno preizkušati. Nove izkušnje smo medsebojno izmenjavali na srečanjih strokovne skupine. Implementacija aktivnih oblik učenja je potekala postopoma in vztrajno, ob tem se je bistveno povečala participacija otrok. Strokovne delavke smo postajale bolj subtilne do pobud in interesov otrok. Pridobile smo pomembne izkušnje za usmerjanju otrok.

Abstract:
After a thorough consideration whether to carry out professional worker or child's plan, we decided on planning which actively includes children. We observed bases expressed by children, evaluated feelings and achievements and formed new bases for future. We reviewed theoretical findings about actively including children, modern principles on working with children and about education in modern society. Based on condition analyses we started to experiment with examples of good practice, reflect them on project group, revise them and try revised versions again. We exchanged new experiences on professional group meetings. Implementation of active forms of study was performed gradually and persistently, so the children participation increased greatly. We, professional workers, became more subtle to children initiatives and interests and got valuable experiences with guiding the children.


Ključne besede: participacija, načrtovanje, aktivno učenje.