Dobili smo eko zastavo Natisni
V tednu otroka je bil letos v našem vrtcu še posebno slavnostno. Na državni letni konferenci kooordinatorjev Eko šole na Brdu smo prejeli prvo eko zastavo, ki smo jo slavnostno izobesili pred vrtcem Kekec. Tako smo se pridružili veliki družini 628 eko šol in vrtcev v Sloveniji, ki si prizadevamo udejanjati vrednote trajnostnega razvoja. Pridobitev eko zastave in certifikata pomeni, da smo v dvoletnem obdobju uspešno opravili vseh sedem korakov, ki jih nalaga metodologija projekta za pridobitev eko zastave:


Prvi korak: Ustanovitev eko programskega sveta vrtca

Programski svet je pripravil in organiziral strokovna srečanja na temo ekologija in trajnostni razvoj za zaposlene preko strokovnih aktivov in drugih oblik, za otroke ter otroke in starše preko delavnic in drugih srečanj. Skrbel je za usmerjanje posameznih dejavnosti, akcij in drugih vsebin v skladu s programom Eko vrtca. Predlagal in vzpodbujal je aktivno sodelovanje z lokalno skupnostjo, zunanjimi institucijami, društvi... Omogočal je materialne in druge pogoje za dvig kakovosti dela in življenja v vrtcu ter za večjo ozaveščenost strokovnih delavcev, drugih zaposlenih, otrok, staršev in širše okolice v skrbi za naše okolje.

Drugi korak: Pregled okolja in proučevanje vplivov vrtčevega okolja na delovanje kraja

V vseh enotah smo redno urejali eko kotičke za zbiranje in ločevanje odpadkov. Ločevali smo papir, ker je tega odpadka v vrtcu največ, ter baterije, kartuše, tonerje in odslužene električne in elektronske aparate z enkratno akcijo spomladi 2010. Tako smo staršem omogočili recikliranje, otrokom pa približali pomen recikliranja.

Baterije smo na občinsko deponijo v Špajo dolino odpeljali skupaj z otroki, ko so si ogledali reciliranje odpadkov, papir smo z otroki sproti odnašali na ekološke otoke ter ga zbirali na Pohodu treh generacij »Po Rožletovi poti, tonerje in kartuše smo zbirali za humanitarne namene Rdeči noski, električne in elektronske aparate pa smo zbirali v okviru akcije: Naravo varuj, aparate in baterije ločuj.

Tretji korak
Načrtovanje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev ter spremljanje le-teh

Globalni cilji projekta:
Vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekoloških živil, skrb za napitke, skrb za redno gibanje).
Učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija).
Razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov (strokovna srečanja na temo »Klima za uspešno delo ter Strategije za preprečevanje nasilja).

Četrti korak
Ovrednotenje oz. evalvacija predvsem kratkoročnih ciljev ob koncu šolskega leta in stalno spremljanje dolgoročnih ciljev

Potek in realizacija posameznih ciljev je potekala sproti. Zastavljene cilje je sprejel eko programski svet. Strokovne delavke na strokovnih aktivih smo sproti poročale o realizaciji posameznih nalog, eko koordinatorice pa smo podatke zbrale in oblikovale zaključna poročila.

Peti korak
Priprava izvedbe tematskih sklopov za delo v vrtcu in izven njega

Vsebine ekošole smo izvajali preko treh osrednjih projektov:
ZDRAV  NAČIN ŽIVLJENJA.
RAVNANJE Z ODPADKI in
OHRANJAJE BIOTSKE PESTROSTI.

Šesti korak
Informiranje in osveščanje

Akcije smo celo leto predstavljali preko različnih medijev: vrtčevsko glasilo Prvi koraki, občinsko glasilo Grosupeljski odmevi, spletna stran vrtca in spletna stran Eko šola kot način življenja. Ob posameznih akcijah smo se povezali z lokalno radijsko postajo Zeleni val in TV Grosuplje (pohod Po Rožletovi poti, Očistimo Slovenijo). O akcijah smo obveščali tudi različne službe, pristojne za ravnanje z okoljem (Svet za preventivo v cestnem prometu, Komunala Grosuplje, Deponija Špaja dolina idr.).

Sedmi korak
Podpis ekolistine

Eko listina je izjava o ekološkem poslanstvi vrtca,  za delovanje eko vrtca s partnerji v projektu in nacionalno koordinacijo. Vsi skupaj smo se zavzemali za dvigovanje ekološke zavesti, spreminjanje vrednot in navad ter ravnali na okolju prijazen način. Eko listina predstavlja dokument, ki ozavešča ekološka ravnanja in hotenja za trajnostni razvoj institucije, kraja, občine in države. Eko listino smo podpisali 1. junija 2010. V tednu otroka 8. oktobra 2010 pa smo slavnostno izobesili eko zastavo.


Naš ekovrtec je sestavni del projekta Ekošole kot načina življenja, ki skozi celo leto s konkretnimi projekti uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj.
Najpomembnejša naloga ekovrtca v tem šolskem letu je naravoslovje v srečanju z okoljem in to z okoljem, v katerem se otroci gibljejo in živijo. V tem okolju otroci začnejo odkrivati, doživljati in spoznavati okolje hkrati z razvojem lastnih miselnih sposobnosti in osebnostnim razvojem. Projekti, v katere se aktivno vključuje lokalna skupnost in podjetja, so lahko odlično dopolnilo na poti k uresničevanju ciljev.


V šolskem letu 2010/2011 smo si za osrednji tematski sklop izbrali naravoslovni projekt RASTLINE IN ŽIVALI MOJEGA KRAJA SKOZI LETNE ČASE. Poleg omenjenega projekta, bodo vse enote vrtca izvajale še naslednje tri projekte: Odpadki, Varčevanje in naravni viri ter Eko branje za eko življenje.

Praznovali bomo eko praznike:

 • 22. september – EVROPSKI DAN BREZ AVTOMOBILA –  promocija hoje kot aktivnega življenjskega sloga. Strokovne delavce, otroke in starše bomo spodbudili k uporabi nemotorizirane oblike transporta.
 • TEDEN OTROKA 4.-8. oktober 2010 – FIT ČUTNA POT – izdelava stalne Fit čutne poti iz naravnih materialov in slavnostno  IZOBESILI EKO ZASTAVO.
 • 7. april – SVETOVNI DAN ZDRAVJA -  spreminjanje življenjskega sloga iz neaktivnega v aktivnega. Spodbujanje k uporabi nemotoriziranega transporta. V času rednih vsebin, izvedba različnih delavnic na temo : varnost v prometu, zdrav življenjski slog, kako mi lahko pomaga hoja, ustvarjalne likovne delavnice, naravoslovne delavnice...
 • april 2011 – OČISTIMO SLOVENIJO – urejanje okolic vrtcev ter igrišč.
 • april 2011 – APARATE LOČUJ – NARAVO VARČUJ – zbiranje odsluženih aparatov in baterij.
 • 15. maj – SVETOVNI DAN DRUŽINE – PO ROŽLETOVI POTI. Spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi.
 • 31. maj – SVETOVNI DAN ŠPORTA - FIT olimpiada po  enotah. Namen olimpiade je spodbujati otroke k večji športni aktivnosti, timski harmoniji ( ne tekmovalnosti !)

NAŠA EKO PRAVILA

 • V PROSTORU SE PRIMERNO GLASNO POGOVARJAMO.
 • SKRBIMO ZA UGAŠANJE LUČI.
 • DNEVNO SE IGRAMO ZUNAJ IN GIBAMO NA ZRAKU.
 • SODELUJEMO PRI UREJENU IGRALNICE IN IGRIŠČA.
 • VESEL SE, KO POSLUŠAM DRUGE IN DRUGI POSLUŠAJO MENE.
 • S PRIJATELJI SE IGRAM IN DELIM IGRAČE.
 • LOČUJEM ODPADKE IN JIH ODLAGAM V PRIMERNE ZABOJNIKE.
 • SKRBIM ZA ZMANJŠANJE ODPADKOV, UPORABNE MATERIALE LOČUJEM IN JIH PONOVNO UPORABIM PRI IGRI

NAŠA EKO LISTINA
Župan in ravnateljica ob dvigu zastave


Slavnosten dvig zastave


Prevzem eko zastave


Podpis eko listine


Eko novoletne jelke


Dvig zastave